O nas

Krótka historia jednostki

Klinikę Hematologii utworzono w 1970 roku na bazie III Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu. Mieściła się ona wówczas w wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia przy ulicy Szkolnej w samym centrum Poznania. Do powołania Kliniki Hematologii w istotny sposób przyczynił się profesor dr med. Franciszek Łabendziński, wcześniejszy kierownik III Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych. Pierwszym kierownikiem Kliniki Hematologii został prof. dr hab. med. Kazimierz Wysocki, który sprawował tę funkcję do 1984 roku. Od 1984 do 2002 roku funkcję kierownika Kliniki pełnił prof. dr hab. med. Janusz Hansz, a następnie do 2018 roku prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki.

Od chwili swojego powstania Klinika Hematologii obejmowała wysokospecjalistyczną opieką hematologiczną pacjentów z całego makroregionu. W skład Katedry i Kliniki wchodził wówczas Oddział Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii oraz Laboratorium Biochemiczne, którym kierował profesor dr hab. Władysław Fenrych, późniejszy kierownik Katedry Biochemii i Analityki Medycznej Akademii Medycznej. 

W roku 1999 Klinika Hematologii została wydzielona jako osobna jednostka z Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej i przekształcona w Katedrę i Klinikę Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego. 

W związku ze zmianami organizacyjnymi Szpitali Klinicznych w Poznaniu, w 1999 roku Katedra i Klinika Hematologii została włączona w strukturę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 2000 roku została częściowo przeniesiona ze szpitala przy ulicy Szkolnej do gmachu przy ulicy Szamarzewskiego 84. Pozostała część Kliniki, czyli Oddział Transplantacji Szpiku i Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej (przekształcone w 2004 z Laboratorium Biochemicznego) została przeniesiona do nowo dobudowanych kondygnacji budynku szpitala przy ulicy Szamarzewskiego dopiero w lutym 2006 roku, gdzie mieści się do dzisiaj. W 2015 roku została zmieniona nazwa jednostki na Katedrę i Klinikę Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Pierwsze stanowiska Oddziału Transplantacji Szpiku powstały w obrębie Kliniki Hematologii w 1990 roku. W tym samym roku, w październiku 1990, przeprowadzono pierwszą transplantację szpiku autologicznego. Poznań był drugim ośrodkiem w Polsce, w którym wprowadzono tę metodę leczenia. Powstanie i wyposażenie specjalistycznych stanowisk Oddziału Transplantacji, oraz całego zaplecza laboratoryjnego, nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Fundacji „Pomoc Chorym na Białaczkę”. Fundacja ta została powołana przez pracowników Kliniki w 1990 roku, do dnia dzisiejszego wspiera i propaguje działalność związaną z przeszczepianiem szpiku. W 1993 roku Klinikę Hematologii w Poznaniu włączono do Międzynarodowego i Europejskiego Rejestru Transplantacji Szpiku (IMBTR i EBMT), a w 1994 roku Klinika otrzymała akredytację na przeprowadzanie transplantacji od dawców niespokrewnionych. Pierwsze przeszczepienie allogenicznych komórek hematopoetycznych od dawcy rodzinnego przeprowadzono w roku 1991, a pierwsze przeszczepienie od dawcy niespokrewnionego w 1999 roku. 

Nowy Oddział Transplantacji Szpiku w budynku przy ulicy Szamarzewskiego wybudowano i wyposażono dzięki wsparciu Funduszy Unii Europejskiej. Dysponuje on 10 nowoczesnymi stanowiskami przeszczepowymi. Od 1990 roku do grudnia 2019 roku w Klinice Hematologii w Poznaniu przeprowadzono niemal 2000 zabiegów przeszczepienia komórek hematopoetycznych. Klinika Hematologii dysponuje ponadto obecnie 50 łóżkami hematologicznymi oraz 4 łóżkami dziennego pobytu. W obrębie Kliniki działa Poradnia Hematologiczna i Poradnia dla Chorych po Transplantacji Szpiku. Rocznie Klinika udziela pomocy 10,5 tys. chorym. Także w ramach Poradni Hematologicznej w ostatnim roku pomocy udzielono 14,1 tys. osobom. 

Ostatnie lata to również dynamiczny rozwój laboratoryjnego zaplecza diagnostycznego. Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej mieści się również w budynku przy ulicy Szamarzewskiego 84. Obecnie w jego obrębie funkcjonuje 5 pracowni diagnostycznych oraz Bank Komórek Macierzystych (BKM). BKM powstał w 2011 roku na bazie wcześniejszej Pracowni Preparatyki Szpiku. 

Struktura jednostki

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku mieści się w budynku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, przy ulicy Szamarzewskiego 84. W ramach Katedry i Kliniki funkcjonują w szpitalu dwa oddziały: Oddział Hematologii i Oddział Hematologii z Pododdziałem Transplantacji oraz Laboratorium Hematologiczne z następującymi pracowniami: Pracownią Hematologiczną, Pracownią Hemostazy, Pracownią Cytometrii Przepływowej, Pracownią Cytogenetyki, Pracownią Biologii Molekularnej. Jakość wykonywanych w pracowniach oznaczeń potwierdzają liczne certyfikaty jakości przyznane przez krajowe oraz zagraniczne centra akredytacyjne. W strukturze Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku istotną rolę pełni też BKM zaangażowany w kolekcję komórek macierzystych dla potrzeb własnych oraz innych ośrodków transplantacyjnych w Polsce i za granicą.