Home Galeria

Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę"

nr KRS: 0000065814

1%Cele Fundacji:

1. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii

(obecna nazwa: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im.

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

2. Rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę

medyczną.

3. Polepszanie wyposażenia Kliniki Hematologii

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z

chorobami krwi.

realizowane poprzez:
a. Określanie bieżących potrzeb zaopatrzenia w leki, odczynniki i aparaturę diagnostyczne oraz medyczną.
b. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i niemedyczne, sprzęt oraz finansowanie modernizacji

oddziałów i pracowni laboratoryjnych Kliniki Hematologii w Poznaniu, służące poprawie skuteczności terapii pacjentów z chorobami krwi poprzez zakup:
- brakujących leków,
- odczynników i aparatury diagnostycznej oraz medycznej,

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie


Kategoria

organizacja pozarządowa

fundacja

organizacja pożytku publicznego uprawniona do 1% podatku

choroba, niepełnosprawność

pomoc społeczna


Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę"

Szamarzewskiego 84

60-569 Poznań

Polska

gmina: Poznań

powiat: Poznań

województwo: wielkopolskie

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 61 854 95 98

Faks: 61 854 93 56

E-mail: krzysztof.sawinski@onet.pl

Strona: www.hematologia.ump.edu.pl

Sposób, godziny kontaktu: od poniedziałku do piątku 9:00 - 13:00, telefon, fax

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rok powstania: 1991

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000065814

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 630758290

Urząd Skarbowy - nr NIP: 778-13-53-931

Status OPP od: 2008 roku

Konto bankowe
Bank Zachodni WBK S.A.
VI o/Poznań
Nr konta: 83 1090 1362 0000 0000 3601 8377Zarząd:

Mieczysław Komarnicki - Prezes

Maria Kozłowska-Skrzypczak - Skarbnik

Renata Kroll-Balcerzak, Andrzej Balcerzak - członkowie Zarządu

Maciej Każmierczak - członek Zarządu

Krzysztof Sawiński – Sekretarz


Rada Fundacji (Komisja Rewizyjna):

Tomasz Woźny

Grzegorz Bajko

Małgorzata Rasińska


Struktura

Nie posiada jednostek podległych


Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego


Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:

- Ogólnie na działania statutowe

Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach

Zostały przeznaczone na:

- Ogólnie na działania statutowe


Created by NetSlave.pl