Badania prowadzone w przeszłości

 1. Badanie fazy 3 prowadzone metodą próby otwartej z randomizacją, dotyczące zastosowania lenalidomidu / deksametazonu wraz z elotuzumabem lub bez, w terapii wcześniej nieleczonego szpiczaka mnogiego - rekrutacja nieaktywna.
 2. „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane substancją aktywną badanie III fazy, porównujące stosowanie momelotynibu i ruksolitynibu u pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (PMF) lub włóknieniem poprzedzonym nadkrwistością prawdziwą lub włóknieniem poprzedzonym nad płytkowością samoistną (Post-PV/ET MF)”  - rekrutacja nieaktywna.
 3. Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumabem, lenalidomidem i deksametazonem (DRd) z terapią skojarzoną lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowym lub opornym na leczenie  - rekrutacja nieaktywna.
 4. Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumabem, bortezomibem i deksametazonem (DVd) oraz terapii skojarzonej bortezomibem i deksametazonem (Vd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim  - rekrutacja nieaktywna.
 5. Wieloosrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą otwartą z randomizacją porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pomalidomidu, bortezomiby i deksametazonu w małej dawce ze skojarzeniem borezomibu i deksametazonu w małej dawce u pacjetów ze wznową lub odpornym na leczenie szpiczakiem mnogim  - rekrutacja nieaktywna.
 6. Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 2 fazy oceniające leczenie pomalidomidem/deksametazonem z lub bez elotuzumabu w nawrotowym i opornym szpiczaku mnogim  - rekrutacja nieaktywna.
 7. RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, BADANIE KLINICZNE FAZY III ,MAJĄCE NA CELU PORÓWNANIE LECZENIA PEMBROLIZUMABEM DO LECZENIA BRENTUKSYMABEM VEDOTIN U PACJENTÓW Z NAWROTOWYM LUB OPORNYM NA LECZENIE KLASYCZNYM CHŁONIAKIEM HODGKINA  - rekrutacja nieaktywna.
 8. Badanie fazy 3 z randomizacją, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące stosowania karfilzomibu, deksametazonu i daratumumabu w porównaniu do stosowania  karfilzomibu i deksametazonu u pacjentów z nawracającym i opornym szpiczakiem plazmacytowym  - rekrutacja nieaktywna.
 9. Badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie terapii skojarzonej daratumumabem, bortezomibem i deksametazonem (DVd) oraz terapii skojarzonej bortezomibem i deksametazonem (Vd) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim  - rekrutacja nieaktywna.
 10. BADANIE FAZY IB/II OCENIAJĄCE STOSOWANIE KOBIMETYNIBU STOSOWANEGO W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z WENETOKLAKSEM  ORAZ Z LUB BEZ ATEZOLIZUMABU, U PACJENTÓW Z NAWROTOWYM I OPORNYM NA LECZENIE SZPICZAKIEM MNOGIM  - rekrutacja nieaktywna.
 11. Eksperyment medyczny polegający na  walidacji testu lekowrażliwości ex vivo u chorych na szpiczaka plazmocytowego z wykorzystaniem materiału biologicznego pozostałego po wykonaniu rutynowych badań diagnostycznych  - rekrutacja nieaktywna.
 12. Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa daratumumabu stosowanego w skojarzeniu z cyklofosfamidem, bortezomibem oraz deksametazonem (CyBorD) w porównaniu ze skutecznością i bezpieczeństwem stosowania samego schematu CyBorD u pacjentów z noworozpoznaną układową amyloidozą łańcuchów lekkich  - rekrutacja nieaktywna.
 13. Badanie fazy III prowadzone w celu porównania pomalidomidu i deksametazonu stosowanych w połączeniu z daratumumabem lub bez daratumumabu u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jeden rzut leczenia zarówno lenalidomidem, jak i inhibitorem proteasomu: badanie APOLLO  - rekrutacja nieaktywna.
 14. Wielokohortowe badanie kliniczne fazy 1/2 oceniające leczenie niwolumabem podawanym w monoterapii lub w schematach skojarzonych pacjentom z nawrotowymi/opornymi nowotworami hematologicznymi  - rekrutacja nieaktywna