Aktualnie rekrutujące badania

  1. Prospektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne grupy PALG porównujące skuteczność dwóch standardowych terapii indukujących (DA-90 vs DAC) i dwóch standardowych chemioterapii reindukujących (FLAG-IDA vs CLAG-M) u chorych na AML ≤ 60 r.ż.  - rekrutacja aktywna.
  2. Prewencyjna terapia Daratumumabem nawrotu minimalnej choroby resztkowej lub biochemicznego nawrotu choroby u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (PREDATOR) - rekrutacja aktywna.
  3. Wieloośrodkowe, badanie kliniczne II fazy z jednym ramieniem terapeutycznym, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność obinutuzumabu w leczeniu indukcyjnym, a następnie leczeniu podtrzymującym przez 2 lata u pacjentów z oporna i nawrotową Makroglobulinemią Waldenstroma - rekrutacja aktywna.
  4. Badanie kliniczne fazy 1/2 liposomalnej annamycyny w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oporną na leczenie lub nawracającą po standardowej terapii indukcyjnej - rekrutacja aktywna.
  5. Przeszczep autologiczny po leczeniu wstępnym rytuksymabem / ibrutinibem / Ara-C w uogólnionym chłoniaku z komórek płaszcza – randomizowane badanie kliniczne w ramach projektu European MCL Network. TRIANGLE  - rekrutacja aktywna.